S námi to zvládneš

Dotaz č.2

Kdo může pracovat jako asistent pedagoga, co má na práci a kde může působit? 

 

Jedná se novou profesi v našem školství. Asistent pedagoga (někdy se sekáváme s pojmem asistent učitele, asistent v přípravných třídách apod.) je pomocník pedagoga, který se může významnou měrou podílet na vzdělávacím procesu nejen ve škole, ale i v oblasti mimoškolní výchovy. Podílí se na podpůrném vzdělávání a integraci žáka se sociálním nebo s  kulturním znevýhodněním, žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a také žáka mimořádně nadaného. (Průcha, 2009)

Praktické využití ve vzdělávacím procesu je široké a smysluplně využívané na různých stupních vzdělávacího procesu a diferencuje se podle profilace dané školy. Relativně se ustálil i model financování, v současné době požadavky jednotlivých škol na mzdu asistenta shromažďují krajské úřady, které na základě rozvojového programu MŠMT poskytnou potřebné finanční prostředky. Přesné vymezení pracovních povinností se liší podle místních podmínek v jednotlivých školách, náplň práce stanovuje ředitel školy.(Průcha, 2009) Vedení školy obvykle vychází z doporučení SPC a z konkrétních potřeb žáka. Popis náplně práce je doplněn o dodatek, že v případě nepřítomnosti žáka ve škole určuje asistentovi práci ředitel šoly (např. kopírování materiálů, administrativní činnost, příprava pomůcek pro žáka). (Vosmik, Bělohlávková 2010)

Asistent pedagoga v přípravné třídě

Přípravné třídy jsou určeny dětem v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, které jsou sociálně znevýhodněné a u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Za děti se sociálním znevýhodněním se považují děti z rodinného prostředí s nízkým sociálně-ekonomickým postavením, ohrožené sociálněpatologickými jevy, děti příslušníků etnických menši (romské děti), děti azylantů, či děti účastníků řízení o udělení azylu. Práce asistentů v těchto třídách spočívá nejen v edukačním procesu, ale i v práci v terénu, v práci s rodinami. Asistent obvykle zná velmi dobře prostředí z něhož děti pochází a může být nepostradatelým pomocníkem ve výchovně-vzdělávací práci učitele a také nezbytným socializačním mediátorem mezi vyučujícím a rodiči. (Průcha, 2009)

Asistent pedagoga a žák se speciálními vzdělávacími potřebami

Asistent pedagoga se výrazně uplatňuje ve školách a třídách s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří se neobejdou bez odborné pomoci asistenta. Asistent jim zprostředkovává učivo podle individuálního vzdělávacího plánu s ohledem na druh a stupeň jejich postižení, pomáhá jim zapojit se do sociálního dění ve třídě nebo zprostředkovává komunikaci. Spolu s učitelem se podílí na tvorbě IVP, navrhuje užití pomůcek, výukových metod apod. (Průcha, 2009)

Například k nejčastějším činnostem asistenta u studenta s poruchou autistického spektra patří:

 • individuální práce se studentem podle instrukcí učitele (ve formě dohledu, verbální podpory, dodatečného vysvětlování, vizuální podpory)
 • pomoc při adaptaci studenta ( pomoc při rozvoji sociálních dovedností, pomoc při orientaci v prostoru a čase, pomoc při řešení konfliktů se spolužáky, zprostředkování komunikace mezi rodinou a školou, pomoc v komunikaci a navazování sociálních vztahů, podílí se na vytváření hygienických a pracovních návyků, zajišťuje bezpečnost studenta při akcích mimo školu, při tělesné výchově, zajišťuje dohled o přestávkách, zajišťuje relaxaci)
 • pomoc při přípravě pomůcek a materiálů pro studenta
 • spolupráce při tvorbě IVP (pozoruje chování studenta a vede si o něm záznamy, sleduje studijní výsledky studenta, výsledky pozorování si zaznamenává a konzultuje s učiteli, výchovným poradcem, speciálním pedagogem) (Vosmik, Bělohlávková 2010)

Pracovní náplň pedagogických asistentů a požadavky na jejich vzdělání, stejně jako pedagogické kompetence vymezuje zákon č. 563/2004 Sb. a příslušné vyhlášky a metodické pokyny MŠMT.

Podle vyhlášky 73/2005 Sb. jsou hlavními činnostmi asistenta pedagoga pomoc žákům při přizpůsobování se školnímu prostředí, pedagogickým pracovníkům školy při výchovné a vzdělávací činnosti, v komunikaci se žáky, při spolupráci se zákonnými zástupci žáků a s komunitou, ze které žáci pocházejí.

Podle zákona 563/2004 Sb., § 2 je pedagogický asistent zařazen mezi pracovníky, kteří vykonávají přímou vyučovací, výchovnou, speciálněpedagogickou nebo pedagogicko-psychologickou činnost přímým působením na vzdělávaného. Pedagogický asistent musí podle § 3 výše uvedeného zákona prokázat:

 • plnou způsobilost k právním úkonům,
 • odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonává,
 • bezúhonost,
 • zdravotní způsobilost,
 • znalost českého jazyka. (Průcha, 2009)

Kvalifikační předpoklady

Podle zákona 563/2004 Sb. § 20 může kvalifikaci získat několika způsoby:

 • vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu v oblasti pedagogických věd,
 • vyšším odborným vzděláním získaným studiem v akreditovaném vzdělávacím programu VOŠ v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu pedagogických asistentů nebo sociální pedagogiku,
 • středním vzděláním s maturitní zkouškou získanou ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání v oboru zaměřeném na přípravu pedagogických asistentů,
 • středním vzděláním s výučním listem získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání a studiem pedagogiky,
 • základním vzděláním a absolvováním akreditovaného vzdělávacího programu pro asistenty pedagoga uskutečňovaného zařízením DVPP. (Průcha, 2009)

Profesní příprava

Profesní příprava asistentů začala již před účinností zákona č. 563/2004 Sb. Na možnost zřizovat funkci romských asistentů na školách reagovala řada občanských sdružení přípravou specifických vzdělávacích kurzů. V roce 1996 organizace Nová škola vytvořila 72hodinový kurz pedagogického minima určený pro přípravu Romů na práci pedagogických asistentů. Na akademické půdě byla první fakultou PedF MU Brno, která v roce 2002 iniciovala vznik Kabinetu multikulturní výchovy při katedře sociální pedagogiky. Kurz pro asistenty je koncipován jako dvousemestrový, obsahuje více než 250 hodin, je ukončen závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné práce. V roce 2008 bylo akreditováno tříleté bakalářské prezenční studium v oboru sociálněpedagogické asistentsví na PedF MU v Brně. Na poptávku reagovaly i některé VOŠ a nabízejí obor pedagogika pro asistenty ve školství. (Průcha, 2009)