S námi to zvládneš

Dotaz č.4

Co je to strukturované učení a také prosím vysvětlete termín augmentativní komunikace.

 

 

Strukturované učení: je strategie, která byla vyvinuta speciálně pro vzdělávání dětí s autismem nebo pro děti s poruchou porozumění mluvené řeči Uplatňuje se tedy u dětí , které mají sníženou schopnost rozumět verbálním pokynům. Učení je navrženo tak, aby minimalizovalo problémy s chováním tím, že vytvoří prostředí, které je pro děti srozumitelné, logické jak v prostoru, tak v čase i v pracovních činnostech a podporuje situace v nichž je dítě úspěšné. Dítě musí mít jasnou představu o množství práce a o jejím ukončení, jinak je pro něj tato práce únavná a tíživá. Strukturované učení klade důraz na využití individuálních schopností, nácvik samostatnosti a sebeobsluhy, využívá metod alternativní komunikace a vyzdvihuje nutnost spolupráce s rodinou. 

Základním principem práce strukturovaného učení je práce zleva doprava a shora dolů   na levé straně jsou  úkoly, které mají být vykonány. Na pravou stranu stolu se odkládají již splněné úkoly.

Důležitá je vizualizace zviditelnění činností či situací v čase a prostoru- využívají se zde obrázky, předměty, fotky atd. Za pomocí obrázků se činnost rozdělí do mnoha drobných úkolů, čímž se ty činnosti konkretizují a zpřehledňují.

Augmentativní komunikace:

Využívá se u lidí, kteří se nemohou dorozumívat mluvenou řečí.  Tento systém komunikace má podporovat již existující, ale pro běžné dorozumívání nedostatečné komunikační schopnosti.

Využívá se zde cíleného pohledu do očí, gesta, znaky, pohyby, předměty, obrázky, piktogramy.