S námi to zvládneš

Dotaz č. 5

Jak se dá u předškolního dítěte rozvíjet jazykový cit?

 Jazykový cit je schopnost uživatele jazyka, v našem případě dítěte, vytvářet jazykové projevy mluvnicky správné a stylisticky vhodné. Jde o neuvědomělé a spontánní osvojování jazykové normy na základě vrozených schopností a proto je u každého jedince individuální. Stejně tak jako například hudební sluch. Někdo je pro učení a vnímání jazyka talentovanější a někomu tato oblast činí obtíže. Zejména pak pokud se pohybujeme v terénu lehkých mozkových dysfunkcí. 

Avšak jako každou jinou schopnost, i jazykový cit můžeme procvičovat a podporovat jeho rozvoj. Při cvičeních je nutné respektovat období fyziologického vývoje řeči, ve kterém se dítě nachází. V předškolním věku je nejjednodušší, přesto nejdůležitější forma tréninku a nácviku „aktivní hra“. Pomocí hry můžeme dítě stimulovat v oblastech sluchového rozlišování (např. obecné zvuky, zvuky zvířat, rozeznávání samohlásek, rýmování), dále v oblasti dynamiky řeči (intonace, rytmizace, slabiky ve slově) a v oblasti samotné gramatiky jazyka (dějová posloupnost, souvislé sdělení). Nejjednodušším pomocníkem nám budou pohybově – rytmické hry, říkadla, písničky. Je důležité dítě aktivně zapojit. Pasivní příjem informací není tak přínosný. V současné době ja na trhu řada knih, pomůcek a her, které Vám pomohou jazykový cit u dítěte rozvíjet.