S námi to zvládneš

 Dotaz č.10

Jaké jsou možnosti vzdělávání dětí s vadou řeči v předškolním a školním věku?

 

Logopedická péče je zajišťována v rámci spolupráce ministerstev tří resortů, ministerstva školství, ministerstva zdravotnictví, ministerstva práce a sociálních věcí.

 

 V systému školství je možné vzdělávat dětí s narušenou komunikační schopností ( dále jen NKS ), při čemž je NKS hlavním příznakem ,,postižení,, v těchto školských zařízeních :

mateřské školy logopedické

logopedické nebo speciální  třídy při běžných mateřských školách

běžné mateřské školy v rámci integrace

základní školy speciální - pro vadně mluvící

logopedické nebo speciální třídy při ZŠ

běžné základní školy v rámci integrace

 

Zařazování dětí do jednotlivých školských zařízení :

 

-          logopedické MŠ, ZŠ -  zařazují se děti se závažným typem a stupněm postižení v oblasti vnímání, zpracování a užívání řeči, kde je nutná intenzivní a soustavná logopedická péče. 

 

-          logopedické nebo speciální třídy při běžné MŠ, ZŠ -  zařazení je vhodné tehdy, pokud jde také o závažné NKS a  je vhodné, aby bylo dítě v prostředí běžné MŠ – sociální vazby, nebo místo bydliště neumožňuje jiné řešení.

 

V těchto zařízeních vykonává logopedickou péči :

 

speciální pedagog – logoped, logopedický asistent, logopedický preventista

 

-          běžné MŠ, ZŠ v rámci integrace – zařazování touto formou je velmi individuální – záleží  na možnostech dítěte a celé rodiny – např. nedostupnost speciální MŠ, ZŠ, sociální vázanost dítěte na stávající kolektiv. Integrace je realizována na základě doporučení školských poradenských zařízení, tzn. SPC, příp. PPP (v těch případech, kdy nejsou dostupné služby odborníků z SPC pro žáky s vadami řeči) a splnění všech podmínek integrace.

 

Logopedická péče probíhá u těchto dětí ve spolupráci s klinickým logopedem nebo s logopedem SPC pro děti s vadami řeči ( rodiče docházejí s dítětem individuálně na logopedická sezení). Ve škole pak probíhá ambulantní péče zaměřená na obtíže, vyplývající z obtíží v řeči.